Db-control
Db-m biedt regisserend opdrachtgeverschap aan onder de naam 'db-control'. Een flexibele en innovatieve methode om als opdrachtgever jouw project van A tot Z moeiteloos 'in control' te houden. Hiermee ligt de focus van je project heel nadrukkelijk op kwaliteit. Daarbij benutten alle betrokkenen volledig hun kracht en ligt de verantwoordelijkheid bij de partijen die daar het beste mee om kunnen gaan. Optimale doorlooptijd tegen aanzienlijk lagere kosten!

Regisserend opdrachtgeverschap geen garantie voor kwaliteit

Eén van de veranderingen die al enige tijd merkbaar is in de bouwwereld, is de verschuiving van traditioneel naar regisserend opdrachtgeverschap. Toch blijkt het regisserend opdrachtgeverschap in de praktijk nog niet altijd voldoende zichtbaar. Recent onderzoek van TNO en Aedes, uitgevoerd onder een vijftal woningcorporaties, toonde aan dat deze onherkenbaarheid ten koste kan gaan van de kwaliteit van een bouwproject. Een interessant onderzoek, waar wij onlangs met onze projectmanagers Tom en Edwin over doorpraatten.

Lees meer

Vanwaar deze verschuiving?

Dat er een verschuiving gaande is van een traditioneel contract naar een geïntegreerd contract - waarbij de opdrachtgever enkel nog regisserend is - is niet meer dan logisch, vindt Tom. ‘De markt beschikt over veel kennis en deskundigheid, waar een opdrachtgever slechts beperkt gebruik van maakte. In heel veel gevallen is het slim de ontwerpverantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij neer te leggen. Als opdrachtgever denk je vaak in strakke kaders. Een aannemer kan net wat extra’s leveren als hij vooraf de kans krijgt mee te denken. De aannemer in de rol van uitvoeringsadviseur dus.’ Als de aannemer eerder in het proces aanhaakt, kan hij innovatieve en slimme keuzes kan maken voor het ontwerp, de bouwmethode en de uitvoering. Dat levert beide partijen veel op. Zowel in tijd, geld als kwaliteit. ‘Je hoeft als opdrachtgever immers geen compleet bestek met technische eisen meer op te stellen en een aannemer krijgt ruimte om met efficiënte oplossingen komen,’ licht Edwin toe.

Volgens de mannen is het volkomen logisch dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtgever in de loop der jaren is veranderd. ‘Maar vergis je niet’, merkt Edwin op, ‘juist de invulling van die samenwerking is essentieel voor de uitwerking en opbrengsten van regisserend opdrachtgeverschap. Dat dit soort opdrachtgeverschap bij veel woningcorporaties nog niet zichtbaar is, heeft diverse oorzaken. Soms ontbreekt het de medewerkers aan benodigde competenties, zoals flexibiliteit of creativiteit. Een andere keer is het primaire werkproces niet op orde. Ook het gebruik aan vertrouwen is een belangrijke oorzaak.’

Valkuilen als uitdaging

Edwin verklaart waarom een regisserende opdrachtgever beducht moet zijn op die mogelijke risico’s: ‘De bouw zelf is van nature een traditionele, conventionele markt. Het is nog niet vanzelfsprekend dat een opdrachtgever weet hoe je deze nieuwe rol een goede invulling geeft. Aan de opdrachtgeverszijde ontbreekt het vaak aan kennis om dit goed aan te pakken, aannemers zijn dit immers ook nog niet gewend.’ Tom vult aan: ‘Daarbij moet je je ook altijd afvragen of regisserend opdrachtgeverschap wel past bij je organisatie en de projectspecifieke omstandigheden. Soms gaan er zoveel specifieke eisen gepaard met de ontwikkeling van een bouwwerk, bijvoorbeeld een instelling voor specialistische zorgverlening, dat je de regie beter zelf houdt en een scherp kader meegeeft. Dan is er minder ruimte voor vrije invulling.’

Er zijn dus diverse valkuilen bij het regisserend opdrachtgeverschap, waarmee niet altijd rekening wordt gehouden. Tom vindt ‘valkuil’ overigens geen goed woord: ‘Er is in mijn ogen pas sprake van een valkuil wanneer je erin valt. Uitdaging is om die kuil te omzeilen en een goed samenspel tussen beide partijen te creëren tijdens de ontwikkeling van een bouwproject. Daarbij is verwachtingsmanagement essentieel.’

Kansen voor beide partijen

Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer de verwachtingen helder zijn. ‘Hierin is een prominente rol weggelegd voor het projectmanagement,’ brengt Tom in. ‘Als projectmanager begeleiden we de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door vroeg in het traject aan te haken maken we de inhoudelijke vertaling van wat de opdrachtgever wil naar begrijpelijke eisen voor de opdrachtnemer,’ gaat hij verder. ‘Door vooronderzoek te doen, een goede, doelgerichte projectstart-up uit te voeren en de juiste vragen te stellen zorgen we ervoor dat de regisserende opdrachtgever zijn project onder controle houdt. We creëren draagvlak en zorgen voor een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden’, vult Edwin aan. ‘In deze overgangsfase van traditioneel naar geïntegreerd kún je als opdrachtgever niet anders dan je aannemer op weg helpen en te begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Ook als opdrachtgever heb je destijds moeten leren waarom je bepaalde keuzes maakte. Dat proces doorlopen aannemers nu.’

Terugkomend op de vraag of regisserend opdrachtgeverschap garant staat voor kwaliteit, concludeert Edwin: ‘Het staat zeker garant voor kwaliteit, mits je je bewust bent van de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Hier moet je als opdrachtgever én opdrachtnemer op in kunnen spelen en vroegtijdig in begeleid worden.’ 

Uitslagen enquête: Hoe kijkt de branche aan tegen SCB?

Is Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) – voor opdrachtgevers én opdrachtnemers - werkbaar in zijn huidige vorm? Welke onderdelen kunnen, of moeten, verder ontwikkeld worden? Die vragen waren voor db-m en SBRCURnet aanleiding voor een onderzoek naar het imago en toekomstbeeld van SCB.

Lees meer

Respondenten voornamelijk opdrachtnemer

De enquête is door veertig respondenten ingevuld, welke actief geïnteresseerd zijn in SCB. Deze respondenten zijn afkomstig uit zowel de GWW- als de B&U-sector, en voor een klein deel uit andere branches (railinfra, olie- en gasindustrie). Opvallend genoeg is slechts één respondent werkzaam aan opdrachtgeverszijde (in de GWW-sector). De overige respondenten zijn werkzaam aan opdrachtnemerszijde of als extern adviseur. Slechts zes respondenten geven aan (nog) geen ervaring te hebben met SCB. De resultaten geven dus vooral een beeld van hoe opdrachtnemers aankijken tegen de wijze waarop opdrachtgevers SCB inzetten en welke impact dat heeft op hun eigen organisatie.

Imago

Het merendeel van de respondenten is het er mee eens dat SCB leidt tot meer bewustwording over samenwerking en kwaliteit. Ondanks deze positieve uitslag brengen deze stellingen opvallend genoeg wel heftige reacties teweeg bij de respondenten die het er niet mee eens zijn. Zo wordt ondermeer gesteld dat SCB veelal enkelzijdig wordt opgelegd, met te weinig hulp bij de toepassing en te weinig aandacht voor de samenwerking. Het project ‘beheersen op afstand’ wordt vertaald naar ‘minder betrokkenheid’. Maar ook wordt beweerd dat SCB vooral nog steeds teveel gericht is zijn op kosten en te weinig op kwaliteit.

Vertrouwen

Het overgrote deel van de respondenten ziet weldegelijk de potentie van SCB. De systematiek wordt door de respondenten als dusdanig flexibel beschouwd dat het uiteindelijk – als SCB op de juiste manier wordt ingezet - tijd en geld zal opleveren. Waar het momenteel vooral nog aan lijkt te schorten is dat SCB te weinig projectspecifiek wordt toegepast en er te weinig aandacht is voor samenwerking. Draai je dit de goede kant uit, dan gaat SCB zich pas écht terugverdienen!

Onvoldoende kennis van geïntegreerde contractvormen wordt ook aangehaald als een groot risico voor het welslagen. Het lijkt erop dat onvoldoende kennis angst inboezemt, waardoor men vast blijft houden aan traditie en in oude patronen blijft hangen.

Toekomstbeeld

Een enkele respondent geeft SCB hoe dan ook weinig kans van slagen. Ondanks de soms stevige kritiek geeft een overgrote meerderheid toch aan dat SCB ansich over 5 jaar niet meer is weg te denken. Daarbij stellen de respondenten wel dat er voldoende tijd moet worden geboden om eraan te wennen en de systematiek te laten rijpen. SCB wordt ook niet zozeer beschouwd als een vervangend instrument, maar eerder als een aanvulling op de traditionele vorm van contractmanagement.

Op de vraag of jouw bedrijf er al volledig op is ingericht om met SCB te werken en of jouw bedrijf in de toekomst wat jouw betreft zoveel mogelijk met SCB aan de slag moet, blijkt ondanks het ogenschijnlijke vertrouwen in SCB toch een behoorlijke verdeeldheid te zitten. Maar het merendeel van de respondenten geeft ook aan open te staan voor hulp bij de implementatie binnen zijn organisatie.

Wat kunnen we met de resultaten?

De uitkomst van de enquête liegt er niet om en schetst een fascinerend beeld van het huidige imago, het vertrouwen in en het toekomstbeeld van SCB. De resultaten bieden handvatten om de door onze respondenten aangemerkte tekortkomingen de komende periode gericht aan te pakken. Tevens biedt het mooie kansen om de sterke punten door te ontwikkelen, zodat de systematiek snel en succesvol geimplementeerd kan worden!

Download hier de uitgebreide resultaten; inclusief vragen en antwoorden 

Drang naar efficiëntie vraagt om zorgvuldigheid

Het klinkt allemaal zo aantrekkelijk in theorie; al die mooie verhalen die voorbijkomen over samenwerken op basis van geïntegreerde contractvormen. Maar het is en blijft een uitdaging om dergelijke ‘nieuwe’ samenwerkingsvormen te implementeren in een organisatie die vooral gewend is traditioneel samen te werken. Zeker als een organisatie overloopt van enorme hoeveelheden (overbodige) beleidsregels en werknemers die niet gewend zijn mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Niet omdat ze dat niet kunnen of niet willen, maar simpelweg omdat dat niet van ze wordt verlangd.

Lees meer

Traditioneel samenwerken in een nieuw jasje

Op een zeker moment is het dan zover. Een mijlpaal voor je organisatie. Je hebt er lang over nagedacht, veel over gesproken. Het besluit staat vast. Je gaat als opdrachtgever aan de slag met een geïntegreerd contract. En ook maar meteen met allerlei slimme tools en systemen. Je kunt immers niet achterblijven, iedereen om je heen doet het. Het wordt dus ook wel tijd. Toch moet je het besluit om met een geïntegreerd contract te werken vooral nemen vanuit het oogpunt van efficiëntie. Een besluit vanuit de overtuiging dat de branche je kan ‘helpen’. Niet omdat je gewoon eens aan den lijve wilt ondervinden hoe het allemaal werkt. Ik verzeker je, de ‘wedstrijd’ is nog niet begonnen en je staat al met 1-0 achter. Zonder ook maar een bal te hebben aangeraakt. Als de overtuiging ontbreekt en je je eigen organisatie buiten beschouwing laat in je besluitvorming, wordt het gewoon weer traditioneel (en daarmee inefficiënt) samenwerken. In een nieuw jasje. Dat dan weer wel…

Steek je kop niet in het zand

Het werkt soms op mijn lachspieren, organisaties die roepen dat ze het helemaal onder controle hebben. De één nog harder dan de ander. Vooral dat naar een ander wijzen als het eventjes tegenzit. Lekker makkelijk, als je geen last hebt van enige vorm van zelfreflectie. Maar ja, als je het maar vaak en hard genoeg roept, wordt het vanzelf een soort van waarheid en ga je het op den duur ook nog geloven. Ja toch?

En dan heb ik het nog niet eens over die duurbetaalde adviseurs, die beweren dat ze ‘het wel even voor je regelen’. Maar hebben zij wel oog voor wat werkelijk nodig is binnen jouw organisatie? Binnen de projectkaders lukt het meestal nog wel. Maar daarbuiten wordt het al een stuk lastiger. Dus daar branden diezelfde adviseurs veelal hun vingers niet aan. Oftewel, je krijgt niet wat je écht nodig hebt, maar slechts een halve oplossing. Een product slechts afgestemd op een halve vraag, in plaats van op de werkelijke behoefte. Adviseurs noemen dat in de regel pragmatisme. Ammehoela! Ik noem dat onkunde, of erger nog, struisvogelgedrag. Je wordt belazerd waar je zelf bij zit.

Durf kritisch te zijn

Als je in de veronderstelling bent dat je zonder goede voorbereiding en begeleiding aan de slag kunt als regisserend opdrachtgever kom je hoogstwaarschijnlijk bedrogen uit. Ondanks de relatief eenvoudige principes, moet je toch vooral vlieguren gemaakt hebben om je de systematiek goed eigen te maken. Daarbij is draagvlak en de juiste ondersteuning nu eenmaal van groot belang. Niet alleen op je project, maar vooral ook in je interne organisatie. Gun je jezelf die tijd en hulp niet, dan loop je vroeg of laat tegen de lamp. Dat leidt tot frustratie, maar vooral tot inefficiëntie.

Wees dus kritisch in de eisen en verwachtingen die je stelt aan je adviseurs, maar durf vooral kritisch naar je eigen organisatie te kijken. Zorg ervoor dat je van tevoren de valkuilen goed in beeld brengt en stem daar je strategie op af. Of, als dat niet lukt, zorg dat je een partij vindt die je ook op strategisch vlak kan bijstaan. Dan begin je met een 1-0 voorsprong!

 

Effectiviteit legt kwaliteit bloot

Systeemgerichte Contractbeheersing wordt nogal eens bekritiseerd om het principe dat de opdrachtgever alleen nog maar ‘op afstand’ toeziet op de geleverde prestaties van de opdrachtnemer. Of vanwege het feit dat de opdrachtgever te weinig betrokken is bij het project, wat ten koste gaat van de beoogde kwaliteit. Maar ligt dat aan de systematiek of aan de manier waarop SCB wordt toegepast? Wat ons betreft die laatste. De systematiek is in basis namelijk heel flexibel en biedt meer dan voldoende ruimte om een praktische invulling te geven aan de projectspecifieke behoefte. Het vergt echter deskundigheid en inzicht. Wij noemen dat db-control! 

Lees meer


Schoenmaker, blijf bij je leest

Dat de opdrachtgever het project met db-control risicogestuurd en ‘op afstand’ in de gaten houdt, betekent absoluut niet dat de opdrachtnemer aan zijn lot wordt overgelaten. Integendeel zelfs. De opdrachtgever moet onverminderd betrokken zijn bij het project, maar wel zodanig dat de opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor het naleven van de contractueel overeengekomen kwaliteitseisen. De mate van betrokkenheid verandert dus niet, maar de wijze van betrokkenheid wordt - ten opzichte van traditionele samenwerkingsconcepten - wél anders ingevuld. En dit alles met als doel om de verantwoordelijkheid bij die partij neer te leggen die daar het beste mee om kan gaan. Dat is in tegenstelling tot wat we gewend zijn, in veel gevallen toch écht de opdrachtnemer.


Het blijft mensenwerk

De herschikking van het pakket aan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze vindt zijn oorsprong in de voortschrijdende professionalisering van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Met name de opdrachtnemer wordt steeds deskundiger. Hij is steeds beter in staat samenhangende activiteiten op het gebied van ontwerp en realisatie uit te voeren en te garanderen. Daar maken we met db-control dankbaar gebruik van. ‘Maar lang niet alle opdrachtnemers zijn hiertoe in staat’, hoor ik je denken. Klopt! Maar ook lang nog niet elke opdrachtgever blijkt goed in staat om op de juiste wijze te anticiperen op deze verschuiving van verantwoordelijkheden. En dat geeft niet. Daar kunnen we elkaar bij helpen. Als je het maar doet vanuit je overtuiging en elkaar vertrouwen durft te geven. Dat haalt over het algemeen het beste in een mens naar boven. Want mensenwerk, dat is èn blijft het.


De opdrachtnemer bepaalt

Effectiviteit of doeltreffendheid geeft aan dat de uitkomst van het proces gerealiseerd wordt. In tegenstelling tot efficiëntie heeft het dus geen betrekking op het proces zelf, maar op de uitkomst ervan. De basis voor doeltreffendheid ligt in een slim ingerichte projectorganisatie met een duidelijke uiteenzetting van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Die moet al in een vroegtijdig stadium van het project worden bepaald. Niet alleen voor het voorbereidingstraject, maar met name ook voor het ontwerp- en realisatietraject. Daarbij wordt er nadrukkelijk naar gestreefd om alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht in te zetten en de verantwoordelijkheid bij die partijen neer te leggen die daar het beste mee om kunnen gaan. Daarbij beperk je je voor wat betreft de voorwaarden aan de projectorganisatie van de opdrachtnemer tot de ‘wat-vraag’. Het is aan de opdrachtnemer zelf om een passend antwoord te formuleren op de ‘hoe-vraag’. Om tot een optimaal projectresultaat te komen dient hij zelf zijn processen in te richten, risico’s te beheersen, afwijkingen te signaleren, tijdig passende maatregelen te nemen en dit gedurende het hele proces regelmatig te evalueren.


De opdrachtgever als regisseur

Als opdrachtgever beheers je het project middels risicogestuurde toetsing. Dus niet zoals je vanuit traditie gewend bent: op de punt en de komma, maar vooral op die aspecten welke een risico vormen voor het project, de omgeving of je eigen organisatie. Met db-control kijk je toe op het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer, controleer je of hij zijn processen goed beheerst en beoordeel je of de registraties met betrekking tot de producten betrouwbaar zijn. Daarbij beschik je over een scala aan instrumenten, zonder dat je daarmee de verantwoordelijkheid naar je toe trekt. Vooropgesteld moet je gewoon met elkaar blijven communiceren. Voer gesprekken met betrokkenen. Maar ook keuringen, toetsen, inspecties, waarnemingen en testen behoren nog gewoon tot de mogelijkheden. En waar nodig laat je je ondersteunen door specialisten. Welk instrument en welke specialist je op welk moment inzet is geheel afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden op een bepaald moment. Maar ze worden in basis allemaal ingezet om grip te houden op het project maar vooral ook om de opdrachtnemer te helpen om zichzelf waar nodig te verbeteren.


Verantwoordelijk voor vertrouwen

Db-control draait vooropgesteld om vertrouwen. De basis van het vertrouwen dat een opdrachtgever aan de opdrachtnemer geeft ligt stevig verankerd in het feit dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer een contractuele status heeft. Het is logischerwijs dan ook aan de opdrachtnemer dat vertrouwen niet te beschamen door simpelweg te doen wat hij heeft beloofd. Niks bijzonders toch? En doet hij dat, versterkt dat de vertrouwensband. Maar komt hij zijn afspraken niet na, dan wordt hij daarop gewezen. Dan wordt de opdrachtnemer in staat geacht zelf passende maatregelen te nemen om die vertrouwensband niet in gevaar te laten komen en te voorkomen dat het in de toekomst nogmaals gebeurt. Dat heet je verantwoordelijk nemen. Dat mogen we in deze tijd ook van elkaar verlangen. Toch? Maar je moet elkaar wel wíllen helpen en het uiteindelijk wel sámen doen. Stel je eigen belangen ondergeschikt aan het gezamenlijk belang. Stel met elkaar de kaders vast,streef naar een gezamenlijk doel. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daar mag je elkaar op aanspreken. Daar kan geen contract tegenop, daarvoor moet je elkaar kúnnen en wíllen vertrouwen. 

 

Kwaliteitsbeheersing in zijn kracht

Zoals je ongetwijfeld de afgelopen periode al hebt vernomen, gaat db-m Systeemgerichte Contractbeheersing als adviesdienst aanbieden onder de naam ‘db-control’. Niet geheel toevallig of zomaar, omdat het zo lekker in de mond ligt. Nee, omdat het staat voor alles waar wij als db-m voor staan. Samenwerking, plezier, degelijkheid, efficiëntie, innovatie, eigentijds, effectiviteit, creativiteit, pragmatisme en soms een tikkeltje eigenzinnigheid. Dat zijn wat ons betreft ook exact de ingrediënten die je nodig hebt voor een succesvol project! 

Lees meer

Kracht in samenwerking

Maar we doen, kunnen en willen dit niet alleen. De kracht van ‘db-control’ zit vooral in de samenwerking. Niet alleen met de uiteindelijke opdrachtnemer, maar vóóral in de eigen organisatie. De afgelopen maanden hebben we intensief gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden om tot een optimale invulling te komen. Daarin zijn we wat mij betreft met vlag en wimpel geslaagd! ProcessMinded gaat ons ondersteunen bij de inrichting en het onderhouden van de Relatics-omgeving en ED Controls faciliteert het auditproces gedurende de uiteindelijke realisatie van het project. In de komende weken stellen beide bedrijven zich uiteraard nog uitgebreid aan je voor.


Voordelen

Inmiddels is onze ‘db-control’-flyer ook gereed en gaan we iedereen die het maar horen wil in korte tijd op eenvoudige wijze inzicht geven in de werking - maar vooral ook de voordelen - van ‘db-control’. Tot slot staat onze SCB-enquête nog tot woensdag 24 februari online. Heb je hem gemist, of ben je hem vergeten in te vullen? Wij stellen je mening zeer op prijs. De resultaten worden in de eerstvolgende nieuwsbrief gepresenteerd.

SCB-enquête 

Innovatie als onderscheidend vermogen

Of het nu door de crisis komt of door de veranderende wereld om ons heen, de bouwbranche is meer dan ooit in beweging. Volop bezig met innovatie en volop op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Het is voor jou als opdrachtgever bijna niet meer bij te houden. Toch wordt de innovatiekracht nog teveel geremd in zijn ontwikkeling. De oorzaak lijkt vooral te liggen in de huidige structuur van de branche. Er worden onvoldoende prikkels afgegeven en we vertrouwen elkaar nog te weinig om de innovatiekracht van de branche optimaal te benutten. Maar hoe moet het dan wel? 

Lees meer

Toon lef!

We streven uiteindelijk naar hetzelfde doel. Toch? De oplossing ligt wat ons betreft vooral in het tonen van lef en het geven van vertrouwen. Probeer het eens, de branche stelt je zeker niet teleur. ‘Maar hoe dan?,’ vraag je je nu ongetwijfeld af. Allereerst door lef te tonen en los te durven laten! Het op detailniveau voorschrijven van wat allemaal wel en vooral niet mag, brengt innovatie tot stilstand. De opdrachtnemer carte blanche geven is evenmin de oplossing. Vind de gulden middenweg door aan te sturen en tegelijkertijd creativiteit te stimuleren. Dat begint met het formuleren van een gezamenlijk doel en het creëren van wederzijdse betrokkenheid. Breng de opdrachtnemer in positie om een fundamentele bijdrage te leveren aan het bedenken van oplossingen voor je vraagstuk. Niet alleen op productniveau, maar zeker ook op systeem- en procesniveau. Daarmee bied je ruimte voor creativiteit en is er – binnen de kaders - ruimte voor improvisatie. Daarmee kom je al een eind!

We moeten er in Nederland maar eens af van het gevoel dat creativiteit tijd en geld kost. Feitelijk win je er juist tijd en geld mee. Je denkt namelijk na over hoe zaken beter kunnen. Anders. Efficiënter. Leuker! Bovendien voelen alle betrokkenen zich gewaardeerd en verantwoordelijk, en hebben ze het naar hun zin. Oftewel: creativiteit op de juiste plek en het juiste moment inzetten, en niet laten verdampen! Een win-win-situatie dus. Vind je ook niet?

Macht der gewoonte

Als we het hebben over innovatie, gaat het vaak over processen en producten die zichzelf nog niet bewezen hebben. Daardoor lijken ze slechts een belofte voor verbetering. Innovatie komt niet van de grond als je braaf vasthoudt aan ondoorgrondelijke protocollen en strenge normen en eisen. Leg je de focus juist op het resultaat, dan kom je vanzelf tot de conclusie dat beproefde producten en processen vaak niet voldoen. Is dat het geval? Dan ontstaat er automatisch ruimte voor innovatie. De weerstand verdwijnt daarmee vanzelf.

Ruim obstakels uit de weg

Als opdrachtgever hoef je dus eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Je voornaamste rol is feitelijk het creëren van ruimte voor en het op waarde inschatten van innovatie. Dit vergt een andere mindset, een open houding, maar vooral een gezonde dosis lef. Actief stimuleren hoeft in principe niet; maar belemmer ook vooral niet! Vraag jezelf af hoe innovatie kan bijdragen aan effectiviteit en efficiëntie? Stel jezelf dan eerst de vraag wát die innovatie belemmert. Ruim deze ‘obstakels’ uit de weg en voordat je het weet ontstaan er mooie creatieve oplossingen voor uw vraagstuk! Kortom: innoveren doe je niet zomaar, daar is best wat voor nodig:

  1. Toon lef!

  2. Durf los te laten

  3. Creeer wederzijdse betrokkenheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

  4. Ruim obstakels uit de weg

Lukt dit? Dan is de overstap naar Systeemgerichte Contractbeheersing moeiteloos!


Db-control

Db-m biedt Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aan onder de naam 'db-control'. Een flexibele en innovatieve methode om als opdrachtgever jouw project van A tot Z moeiteloos 'in control' te houden. Hiermee ligt de focus van je project heel nadrukkelijk op kwaliteit. Daarbij benutten alle betrokkenen volledig hun kracht en ligt de verantwoordelijkheid bij de partijen die daar het beste mee om kunnen gaan.

Deze bijzonder efficiënte en effectieve manier van samenwerken vergt visie, deskundigheid en het vermogen om vooruit te kijken. Met db-control ben je gegarandeerd van een bouwproces waarin écht wordt samengewerkt, met een optimale doorlooptijd tegen aanzienlijk lagere kosten!

Ps. db-m onderzoekt op dit moment hoe diverse spelers in de bouwsector tegen SCB aan kijken, welke obstakels zij zien en hoe we hierop kunnen acteren. Wil jij meedenken? Vul dan even onze enquête in! Bedankt! 

Gezocht! Jouw mening over SCB

Hoe kijk jij aan tegen de toepassing van Systeemgerichte Contractbeheersing (SBC) in de GWW- en B&U sector? Wat is het imago van SCB? Heb je vertrouwen in SCB en wat is jouw toekomstbeeld? Wij zijn benieuwd naar jouw mening! In deze enquête leggen wij je verschillende stellingen voor. Zo help je ons om helder voor ogen te krijgen hoe de bouw- en infrawereld anno 2016 tegen de toepassing van SCB aankijkt. Invullen duurt maximaal 5 minuten. 

Lees meer

Vul nu de enquête in >

Resultaten

Wil je de resultaten in een speciale nieuwsupdate ontvangen? Meld je dan aan het eind van de enquête meteen aan. 


'Db-control' 

Db-m biedt Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aan onder de naam ‘db-control’. Een flexibele en innovatieve methode om als opdrachtgever je project van A tot Z moeiteloos ‘in control’ te houden. Hiermee ligt de focus van je project heel nadrukkelijk op kwaliteit, waarbij alle betrokkenen volledig in hun kracht worden benut en de verantwoordelijkheid bij de partijen wordt neergelegd die daar het beste mee om kunnen gaan. 

8 tips om Systeemgerichte Contractbeheersing handen en voeten te geven

In mijn vorige blog in de serie over SCB bleek dat er nog veel afstemming noodzakelijk is wat betreft het gebruik van SCB in de bouwsector. Hoe bereik je die afstemming om van SCB een succes te maken? Om het proces van verandering en gewenning te stimuleren, bied ik je onderstaand een aantal praktische tips:


Lees meer

1. Succesfactoren belichten

Richt je vizier niet alleen op datgene wat misgaat, maar belicht vooral de succesfactoren en neem als onderneming je verantwoordelijkheid om deze successen te delen met iedereen die het wilt horen.


2. Ruimte voor fouten

Het succes van SCB berust voor een groot deel op vertrouwen. Dat vertrouwen moet je uiteraard verdienen en wanneer je eenmaal vertrouwen hebt gekregen, mag je het zeker niet beschamen. Maar geef elkaar wel de ruimte om fouten te maken - en los deze waar mogelijk samen op.

3. Bereid je voor

Ga niet onvoorbereid met SCB aan de slag om het zomaar eens een keer uit te proberen. Pas het toe vanuit je overtuiging. Zorg ervoor dat het verworteld zit in je (project)organisatie en iedereen begrijpt wat er van hem wordt verwacht.


4. Investeer in een goede start-up

Investeer in een Project Start-Up en deel je kennis, ervaring en de bijbehorende ‘gereedschappen’ met je opdrachtnemer. Dit draagt bij aan commitment over het hoe en waarom van de verschillende aspecten van SCB. Leg dit vast en kom daar later op terug in de Project Follow-Up’s.

5. Hanteer SCB als dynamisch pakket

SCB is ‘slechts’ een methode van contractmanagement. Echter evenals bij een conventionele methode, vraagt elk project om zijn eigen specifieke aanpak. Hanteer SCB niet als een star en klinisch instrument, maar hanteer het als een dynamisch pakket aan basisprincipes welke iedere keer opnieuw moet worden gereviseerd.


6. Zoek naar de optimale prijs-kwaliteitverhouding

Bij de toepassing van SCB ligt de focus heel nadrukkelijk op kwaliteit. Deze focus moet vanzelfsprekend ook goed in de aanbestedingsstrategie verworteld zitten. Bij de aanbesteding dient de opdrachtgever zich dus niet blind te staren op prijs maar zoek naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Het verdient zich echt terug!

7. Verzand niet in details

Stel een vraagspecificatie samen van louter functioneel gespecificeerde technische en proceseisen. Schiet vooral niet door in het detailniveau – dat beperkt immers de (ontwerp)vrijheid van de opdrachtnemer – maar wees ook niet onnodig terughoudend.


8. Kruip bij elkaar!

Laat de afstand met de opdrachtnemer niet te groot worden. Het blijft bovenal mensenwerk en die mensen bepalen het succes. Hou het werkbaar en leuk. Blijf dus vooral gewoon met elkaar praten en maak eens een rondje over de bouwplaats. Daarmee los je over het algemeen sneller (kleine) problemen op dan wanneer je je vast blijft houden aan vooraf vastgestelde procedures.


Onze missie

Db-m bedient haar klanten reeds jaren met het leveren van kwalitatief hoogwaardig bouwmanagement. Van projectinitiatief tot oplevering en van huisvestingsadvies tot directievoering en toezicht. We werken risicogestuurd samen met onze projectpartners aan een optimale kwaliteit, waardoor enerzijds de belangen van de opdrachtgever perfect geborgd zijn en anderzijds de ruimte aan de opdrachtnemer wordt geboden om optimaal zijn kwaliteiten te kunnen benutten. De SCB-systematiek sluit wat dat betreft naadloos aan op onze projectbenadering en vormt inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van ons dienstenpakket. Bouwen moet leuk zijn en met SCB maken we het nog leuker!

Maar ook wij hebben hierin natuurlijk nog een aantal stappen te nemen en daar gaan we in 2016 onverminderd mee door. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten kan ik melden dat we ter ondersteuning van onze SCB-diensten de samenwerking aan gaan met een aantal vaste projectpartners en een aantal collega’s zich zullen laten bijscholen tot gecertificeerd (lead) auditor. Daarnaast organiseren we begin 2016 een grote SCB-enquête en bouwen we aan een nieuw podium voor het delen van SCB-kennis. Deze en de nog vele andere ontwikkelingen met betrekking tot SCB zullen wij met u blijven delen middels een nieuwe serie SCB-nieuwsbrieven.

Wilt u deze nieuwsbrieven ook graag ontvangen en/of wilt u deelnemen aan onze SCB-enquête, laat het ons weten door uw naam en e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door te geven. Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak of wenst u gewoon eens goed te worden geïnformeerd over de systematiek, dan komen we graag een keer geheel vrijblijvend bij u langs.

Voor nu wens ik iedereen alvast fijne feestdagen en een kwalitatief hoogwaardig 2016!


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Hoe draag jíj bij aan het welslagen van SCB?

Met mijn vorige artikel over Systeemgerichte Contractbeheersing vroeg ik mij hardop af waar we over vijf jaar staan met de implementatie van de systematiek. Ook stelde ik dat we met elkaar moeten gaan werken aan een vertrouwensband. Met de stelling “Ik ben overtuigd van de toegevoegde waarde van Systeemgerichte Contractbeheersing”, blijkt lang (nog) niet iedereen het volmondig eens te zijn. De vele ontvangen reacties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouwsector bevestigt het beeld dat er inderdaad nog behoorlijk wat werk aan de winkel is. 

Lees meer

Wat gaat er allemaal mis?

Allereerst valt het me op dat er relatief veel vakgenoten zijn die überhaupt nog nooit van Systeemgerichte Contractbeheersing gehoord hebben. Of ze hebben er wel van gehoord, maar zich er praktisch nog niet in verdiept. Vakgenoten die er dus ook nog nooit mee hebben gewerkt. Die laatsten lijken zich vooral tegen te laten houden door de twijfelachtige reputatie van de systematiek. ‘Het levert mij toch niets op’. ‘In welk opzicht is SCB beter dan traditioneel samenwerken?’ ‘Kan ik het ook toepassen op kleinschalige projecten met een laag risicoprofiel?’ ‘Zadel ik mijn aannemer straks niet op met onnodig veel papierwerk en gaat dat juist niet ten koste van de kwaliteit?’ ‘SCB is toch precies hetzelfde als Systems Engineering?’ ‘Ach, het is weer zo’n hype en vliegt vanzelf weer over…’ Zomaar een opsomming van reacties die ik de afgelopen periode voorbij heb horen komen van niet-ervaringsdeskundigen.

Daar staat een selectieve groep vakbroeders tegenover die er al wel mee te maken heeft gehad, maar zeker nog niet overtuigd is van de toegevoegde waarde in de huidige opzet. Ook in deze groep loopt men blijkbaar tegen veel vragen en problemen aan. Een greep uit de reacties: ‘Onze opdrachtgever heeft moeite om afstand te nemen en te houden.’ ‘Onze opdrachtgever heeft een onduidelijk en onoverzichtelijk pakket aan eisen opgesteld.’ ‘Het invoeren en opstarten van een SCB-proces is omslachtig en kost ons te veel tijd en geld.’ ‘Ik vind het soms lastig om eerst na te moeten denken en dan pas aan de slag te gaan.’ ‘Wij hebben veel discussie met onze opdrachtgever over de wijze van toetsing.’ ‘Hoe verdelen we volgens de SCB-systematiek te taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtgever?’


Genoemde oorzaken

Ondanks de veelal kritische uitlatingen sluit men zich niet volledig af van SCB. Maar, zoals ik in mijn vorige artikel reeds aanhaalde, wordt er vooral naar anderen gewezen en zijn er maar weinig partijen bereid om kritisch naar zichzelf te kijken. Vanuit opdrachtgeverszijde is een veel gehoorde reactie dat opdrachtnemers de systematiek niet willen of kunnen begrijpen, of ze worden (onterecht) bestempeld als ondeskundig. Vanuit opdrachtnemerszijde is men minstens zo kritisch en wordt onder meer gesteld dat bij de opdrachtgever vertrouwen en respect richting opdrachtnemer ontbreekt. Terwijl de opdrachtgever tegelijkertijd de borging van de systematiek zelf ook niet op orde heeft.

Maar wat is nu het werkelijke probleem? Er wordt klaarblijkelijk vooral veel gesproken over de dingen die misgaan. Maar voor mij gaan de meest prangende vragen op dit moment vooral over wat er allemaal al goed gaat bij de toepassing van SCB; en welke factoren bepalend zijn voor het welslagen van de systematiek. Nogmaals, de toegevoegde waarde wordt echt wel erkend. Maar blijkbaar hebben we er moeite mee om ons te richten op de succesfactoren, in plaats van op alle dingen die fout gaan.


Schouders eronder

Al met al blijkt er nog veel afstemming noodzakelijk en moet de bouwsector vooral nog wennen aan de verschuiving van verantwoordelijkheden. Natuurlijk is dat een grote verandering ten opzichte van wat men van nature gewend is. Verandering is altijd een beetje eng en roept ook zeker weerstand op. Dat geeft niks, zolang we maar in blijven zien dat - als we met elkaar de schouders eronder zetten en onze verantwoordelijkheid nemen - we met elkaar heel ver kunnen komen. SCB tot een succes maken in de bouwsector, ga jij met mij de uitdaging aan?

Ik heb inmiddels een aantal praktische tips voor je verzameld, om het proces van verandering en gewenning te stimuleren. Die tips krijg je volgende week! 

Systeemgerichte contractbeheersing anno 2015

Is het niet merkwaardig om te zien dat het streven naar optimale kwaliteit zoveel stof doet opwaaien in de bouwsector? Juist nu, in een tijd dat we onze wonden likken na een rumoerige periode. Een periode waarin veel bedrijven noodgedwongen moesten reorganiseren. Tegelijkertijd zien we de nieuwe ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ met rasse schreden op ons af komen. Het besef dat we anders, maar vooral slimmer met elkaar moeten samenwerken is er absoluut, maar de timing lijkt vooral een verlammend effect teweeg te brengen. 

Lees meer

Taalbarrière of onbegrip?

Begin oktober was ik aanwezig bij een informatiemiddag die volledig in het teken stond van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Op deze drukbezochte bijeenkomst - een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met SBRCURnet – was een zeer representatieve afvaardiging vanuit de Nederlandse bouwsector aanwezig. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het onderliggende thema voor dit initiatief liet weinig aan de verbeelding over. Om SCB succesvol te maken moeten alle projectpartners dezelfde taal spreken. Een dappere poging om in een open setting de neuzen dezelfde richting op te krijgen.

Vervolgens woonde ik eind oktober ook een door Cobouw georganiseerd symposium bij. Thema: De regie over kwaliteit in de bouw. Het initiatief voor deze bijeenkomst was direct gerelateerd aan het naderende wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Een keur aan sprekers liet vanuit verschillende invalshoeken haar licht schijnen op het fenomeen kwaliteitsborging, waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij de kansen en valkuilen voor de bouwsector. Kwaliteitsborging moet vooral als verdienmodel worden beschouwd, was de boodschap.

Met kwaliteitsborging als gemene deler waren beide evenementen voor mij bijzonder nuttig om bij aanwezig te zijn. Maar met name het Cobouw-symposium gaf mij veel stof tot nadenken, stof die mij ook liet terugblikken op de informatiemiddag begin oktober. Het viel me tijdens beide sessies op dat de markt nog vol zit met frustratie en emotie. Deze frustratie en emotie lijkt vooral te zijn gestoeld op onmacht en onwetendheid; een gevolg van het feit dat we niet allemaal dezelfde taal lijken te spreken. Voordat we een tolk inschakelen om de taalbarrière tussen projectpartners op te heffen, moeten we wellicht eerst eens een arm om de markt heen slaan om deze te troosten en te kalmeren.

Waar staan we in 2020?

Bouwen moet leuk zijn, en vooral ook leuk blijven. Ik ben er van overtuigd dat we met Systeemgerichte Contractbeheersing een zeer waardevol instrument in handen hebben. Voorwaarden zijn wel dat menselijk handelen centraal blijft staan, én dat we een stevige brug kunnen slaan tussen de theorie en de praktijk. Laten we met zijn allen streven naar een universeel systeem, ter ondersteuning van het primaire doel. SCB is – heel nadrukkelijk – geen doel op zich. Het is wèl een systeem dat voorziet in praktische middelen en eenduidige processen; afgestemd op de projectspecifieke behoefte.

Als de bouwsector het op korte termijn voor elkaar krijgt om die oprechte vertrouwensband te smeden, is de fundatie gelegd voor een uiteindelijk succesvolle implementatie. Want de SCB-systematiek an sich is niet eens zo ingewikkeld. Maar de bereidheid en het vermogen bij projectpartners om anders tegen het bouwproces aan te kijken - en daarmee SCB een eerlijke kans van slagen te geven - lijkt op dit moment nog niet noemenswaardig groot.


Vertrouwensband

Natuurlijk mag je van marktpartijen verwachten dat ze in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de borging van kwaliteit. En natuurlijk resulteert dat uiteindelijk in een betere balans tussen de belangen van de opdrachtgever en die van de opdrachtnemer. En ja, dat resulteert uiteindelijk weer in een comfortabel verdienmodel voor alle projectpartners.

Maar voordat het zover is, moeten we eerst aan de slag met het wegnemen van al die frustraties en emoties. We hebben elkaar immers hard genoeg nodig om Systeemgerichte Contractbeheersing tot een succes te maken. En dat lukt in mijn ogen niet door de systematiek eenzijdig op te dragen en de discussie pas met elkaar aan te gaan op het moment dat het werk is gegund. De belangen voor projectpartners zijn dan eenmaal te groot om volledig openheid van zaken te geven. We blijven dan hangen in verwijtend gedrag en zijn onvoldoende bereid tot zelfreflectie. Het is juist die openheid die noodzakelijk is om respect voor elkaars belangen te creëren en een vertrouwensband op te kunnen bouwen.

Wat vindt u? Is Systeemgerichte Contractbeheersing van toegevoegde waarde? SCB-specialist

 

Edwin Bijker

e.bijker@db-m.nl

06 - 31683918
@dbm_Edwin

Videoladder

Op dit moment zijn er geen video's